Ελλάδα

Οργή φοιτητών για εκλογές – παρωδία στα ΑΕΙ

Παρέμβαση Κεραμέως που ζητά από τις πρυτανικές αρχές να εφαρμόζουν τον νέες διατάξεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα.

Parallaxi
οργή-φοιτητών-για-εκλογές-παρωδία-στ-961383
Parallaxi

Η άρνηση των φοιτητών από τα περισσότερα πανεπιστήμια να λάβουν μέρος στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για την ανάδειξη εκπροσώπων τους, στις συνελεύσεις των τμημάτων τους, προκάλεσε την παρέμβαση Κεραμέως, η οποία ζητά από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων να εφαρμόσουν το νέο νόμο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών και να την ενημερώσουν άμεσα εάν και ποιες ποινές επέβαλλαν.

Η καταγγελία αυτή γίνεται από την «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση ΑΕΙ» η οποία ζητά την ανάκληση του σχετικού εγγράφου προς τα πανεπιστήμια. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι «το υπουργείο Παιδείας απειλεί τους φοιτητές, που μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες, ακυρώνουν στην πράξη τις ηλεκτρονικές εκλογές – παρωδία για την ανάδειξη «εκπροσώπων» στις συνελεύσεις των Τμημάτων τους, σε όποιο ΑΕΙ έχουν δρομολογηθεί.

Με κατεπείγον έγγραφό του ζητά από τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων να στείλουν στοιχεία «εάν έχουν τελεστεί πράξεις εκ μέρους φοιτητή ή φοιτητών, οι οποίες συνιστούν κάποιο από τα πειθαρχικά παραπτώματα, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4957/2022 και ποιο κατά περίπτωση. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, να μας ενημερώσετε, εάν έχουν επιβληθεί κάποιες από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές και ποιες ή εάν έχει εκκινήσει η σχετική διαδικασία και σε ποιο στάδιο ευρίσκεται».

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Ο νέος νόμος για τα πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών είναι αυστηρός και μεταξύ άλλων προβλέπει από έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις μέχρι και οριστική διαγραφή. Στα πειθαρχικά παραπτώματα εμπίπτει μεταξύ[πολλών άλλων και η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,

β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,

γ) η καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι., κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Α.Ε.Ι. ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,

στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,

ζ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,

η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εντός του Α.Ε.Ι. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,

θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής: α) έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και ε) οριστική διαγραφή.

2. Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αναστολή της ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας και την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δικαιωμάτων που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) μηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

3. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παρ. 2 του άρθρου 197 μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ποινές της παρ. 1 του παρόντος, με εξαίρεση την ποινή της οριστικής διαγραφής, η οποία δύναται να επιβληθεί αποκλειστικά για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. γ), δ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 197.

4. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, αν ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπον τη φοιτητική ιδιότητα.

ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα