ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Parallaximag.gr).

Η εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , που δημιούργησε και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο www.parallaximag.gr, (εφεξής ο «Ιστότοπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του Ιστότοπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολό τους πλήρως. Όπου αναφέρονται δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες του Ιστοτόπου εννοούνται της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου, που αποτελεί ένα ειδησεογραφικό/ψυχαγωγικό site, μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών. Επιπλέον, στις σελίδες του Ιστοτόπου συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ έχει την ανέλεγκτη δυνατότητα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο των ιστοτόπων ιδιοκτησίας της, να καταργεί τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ή / και να δημιουργεί καινούριες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Για την εν λόγω πρόσβαση η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν υπέχει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής. Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους δικτυακούς τόπους της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) καθώς και την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997), όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο σχετικό newsletter θα υπάρχει η δυνατότητα ώστε ο επισκέπτης/ χρήστης θα δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό για τις τελευταίες ειδήσεις του Ιστοτόπου καθώς και για τις νέες προσφορές και εκδηλώσεις της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Ιστοτόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τη ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου. Τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Eπίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

Ο Ιστότοπος είναι ένα ειδησεογραφικό/ψυχαγωγικό site, με στόχο του την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που αναρτώνται καθημερινά, προκύπτουν από ειδησεογραφικό ρεπορτάζ των συντακτών και συνεργατών του. Ο Ιστότοπος, η Διοίκηση και οι συντάκτες αυτού, δεν φέρουν ευθύνη για τις αναρτήσεις που γίνονται από επώνυμους συνεργάτες του, η στήλη των οποίων φιλοξενείται στα πλαίσια συνεργασίας στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες του Ιστοτόπου αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Σημειωτέον ότι κάποιες από τις πληροφορίες του Ιστοτόπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο Ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΤΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων, περιλαμβανόμενων οποιονδήποτε λαθών παραλείψεων ή ανακρίβειων ενδέχεται να υπάροχουν σε αυτές. Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Αυτή η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Μπορούμε να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω ιστοτόποι ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων στους οποίους συνδέουμε ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων εκτός του παρόντος και η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη πέραν του παρόντος Ιστότοπου.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Όροι χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι όροι χρήσης που ακολουθούν έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων ενημέρωσης της parallaxi στις ακόλουθες σελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media):

Facebook: parallaximag https://www.facebook.com/Parallaximag
Facebook: Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς https://www.facebook.com/thessalonikiallios
Instagram: parallaxi https://www.instagram.com/parallaximag/

Instagram: thessalonikiallios https://www.instagram.com/thessalonikiallios/
YouTube: parallaximag https://www.youtube.com/@parallaximag4383
Twitter: parallaximag  https://twitter.com/parallaximag

Twitter:thessaloniki Allios https://twitter.com/SKGallios

Σας παρακαλούμε να αφιερώστε λίγο χρόνο για να τους διαβάσετε. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τα όσα αναφέρονται σε αυτούς, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση των παραπάνω σελίδων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι οι όροι είναι αποδεκτοί από εσάς και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

Οι σελίδες της parallaximag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) είναι δημόσιες, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα σχόλιά σας, ενώ αυτά είναι πιθανό να εμφανίζονται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα απομακρύνουμε από τις σελίδες μας σχόλια, τα οποία παραβιάζουν τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του κάθε μέσου.

Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των σελίδων μας και της δυνατότητας συμμετοχής οποιουδήποτε επισκέπτη, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι αποκλειστικά και μόνο για τις δικές μας τοποθετήσεις και αναρτήσεις.

Ενθαρρύνουμε όλους και όλες εσάς:

Να συμπεριφέρεστε με ευγένεια και σεβασμό
Να δημοσιεύετε τη δική σας πρωτότυπη ανάρτηση στα σχόλια και να μην αναρτάτε περιεχόμενο το οποίο γνωρίζετε ότι είναι προϊόν απάτης
Να μην αναρτάτε σχόλια προσωπικά ή εμπιστευτικά
Να μην αναρτάτε το προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου εκτός και αν έχετε τη συγκατάθεσή του.
Παρακολουθούμε κάθε ανάρτηση ή/και σχόλιο που εμφανίζεται στις σελίδες μας αλλά και τα μηνύματα (inbox).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ανταπόκριση σε οποιοδήποτε ερώτημα, αναφορά ή σχόλιό σας σε εύλογο χρόνο, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση απάντησης σε κάθε ανάρτηση ή σχόλιο που θα εμφανίζεται στις σελίδες μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά σας στοιχεία ή εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά στοιχεία τρίτων και ιδίως ανηλίκων στη σελίδα αυτή και εν γένει σε δημόσιες σελίδες.

Για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο, ερώτημα ή/και παρατήρηση, είμαστε στη διάθεσή σας!

 

Πολιτική Διαχείρισης Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης
Σημειώνεται ότι αναρτήσεις/σχόλια που δεν συνάδουν με τους όρους χρήσης των σελίδων, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης και το προφίλ και τις αρχές και αξίες της parallaximag, θα διαγράφονται αμέσως μόλις γίνονται αντιληπτά από τη διαχειριστική ομάδα των σελίδων. Η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα αναφοράς (report) προς το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του προσώπου που τα ανήρτησε.

 

Το κοινό (επισκέπτες/χρήστες) που επισκέπτεται τις σελίδες οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις και την εν γένει νομοθεσία του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου των σελίδων αυτών. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης/χρήσης, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων, που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ αφορμής της χρήσης των σελίδων αυτών, γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

Η parallaximag χωρίς να παρέχει κάποιου είδους εγγύηση και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων αυτών να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Η parallaximag δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη δημοσίευση επαληθευμένων πληροφοριών και γεγονότων. Λαμβάνουμε πολλά βήματα για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και διερευνούμε κάθε γεγονός με λεπτομερείς ερωτήσεις και σκεπτικισμό. Η κάθε δημοσίευση περνάει από λεπτομερή έλεγχο, όχι μόνο από τον υπεύθυνο δημοσιογράφο, αλλά και από την συντακτική ομάδα της εφημερίδας. Στα πλαίσια της οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες της, η parallaximag προσπαθεί να δημοσιεύει σχεδόν πάντα τις πηγές των πληροφοριών που λαμβάνει. Ωστόσο, η εφημερίδα αναγνωρίζει πως υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις όπου οφείλει να προστατεύσει την πηγή, είτε για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη και καλύτερη ενημέρωση είτε για να προστατεύσει με γνώμονα την δημοσιογραφική δεοντολογία την ασφάλεια της πηγής.

 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι επισκέπτες/χρήστες θα ακολουθούν τους κανόνες του υγιούς και ευπρεπούς διαλόγου και ζητάμε από όλους τους συμμετέχοντες στις σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειριστικής ομάδας των σελίδων, να συμπεριφέρονται με σεβασμό. Σχόλια ή αναρτήσεις που θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το περιεχόμενο που παρακάτω περιγράφεται, θα διαγράφονται:

Προσβλητικά, ακατάλληλα, υβριστικά άσεμνα ή άσχετα με το περιεχόμενο της σελίδας ή το θέμα της ανάρτησης
Απειλητικά, εξυβριστικά ή συκοφαντικά
Λανθασμένα, ανακριβή ή με οποιονδήποτε τρόπο παραπλανητικά
Ανήθικα, απρεπή, με σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο
Μεροληπτικά ή που προωθούν διακρίσεις (πχ φύλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνικότητα, αναπηρία κλπ)
Παράνομο περιεχόμενο σε θέματα προσβολής προσωπικότητας και παραβίασης δικαωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Spam και όσα περιλαμβάνουν ή συνδέονται με οποιασδήποτε μορφής ιό, spyware, ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή των χρηστών.
Επισημαίνεται ότι χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν τους όρους της εκάστοτε σελίδας επανειλημμένα, με δόλο ή με απρεπείς, επαναλαμβανόμενες (spam) ή διαφημιστικές αναρτήσεις ή χρήστες οι οποίοι κρίνεται από τη διαχειριστική ομάδα πως αποτελούν ψεύτικα προφίλ, trolls ή bots θα αποκλείονται από αυτήν και τα σχόλιά τους θα διαγράφονται.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα: https://www.parallaximag.gr

Η parallaximag είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις αναρτήσεις/δημοσιεύσεις της διαχειριστικής ομάδας των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των σελίδων και της δυνατότητας συμμετοχής οιουδήποτε σε αυτές, επισημαίνεται ότι η parallaximagδεν έχει ευθύνη για τις αναρτήσεις που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αναρτήσεις/δημοσιεύσεις που πραγματοποιεί. Κατά συνέπεια, καλούνται οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων να μη χρησιμοποιούν στις αναρτήσεις τους περιεχόμενο που πιθανολογούν ότι είναι ψευδές ή προσβλητικό ή περιεχόμενο ιδιοκτησίας τρίτου, εκτός και εάν έχουν τη γραπτή του συγκατάθεση. Η parallaximag διατηρεί το δικαίωμα αναπαραγωγής οποιασδήποτε ανάρτησης γίνεται στις σελίδες της, χωρίς την ανάγκη γραπτής άδειας από τον επισκέπτη/χρήστη που την πραγματοποίησε, πάντα σεβούμενη τους Όρους Χρήσης της εκάστοτε πλατφόρμας (π.χ. Facebook). Συνιστούμε, οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων να αποφεύγουν να ανοίγουν links που δημοσιεύουν τρίτοι, καθώς και να προωθούν ανακοινώσεις τρίτων, εφόσον δεν γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις σελίδες της parallaximag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ισχύουν και εφαρμόζονται ως προς εσάς οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου του κάθε μέσου.

Επιπλέον, οι επισκέπτες των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) υπόκεινται στους Όρους Χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της parallaximag και στην Πολιτική περί Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μη αναρτάτε προσωπικές πληροφορίες δικές σας ή τρίτων (πχ κινητά τηλέφωνα κλπ). Ανάρτηση ή σχόλιο που περιλαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες θα διαγραφεί. Οι όροι χρήσης της σελίδας αυτής ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στη σελίδα της parallaximag στο κάθε μέσο. Η parallaximag δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης των σελίδων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της εκάστοτε σελίδας. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη επίσκεψη/χρήση της σελίδας αυτής.