Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Υπό περιβαλλοντική παρακολούθηση οι υγρότοποι Επανομής και Αγγελοχωρίου

Οι περιοχές αυτές θεωρούνται υψηλής οικολογικής και κοινωνικο-οικονομικής αξίας

Parallaxi
θεσσαλονίκη-υπό-περιβαλλοντική-παρα-477147
Parallaxi
Εικόνα: Νένα Διονυσοπούλου

Υπό περιβαλλοντική παρακολούθηση θα τεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι υγρότοποι και η θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι περιοχές αυτές θεωρούνται υψηλής οικολογικής και κοινωνικο-οικονομικής αξίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, τη χρήση λιπασμάτων, τη βοσκή, το κυνήγι, τις αστικές υποδομές, την συγκέντρωση απορριμμάτων και λυμάτων, το δίκτυο συγκοινωνίας, τις δραστηριότητες αναψυχής- τουρισμού και τις αποστραγγίσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει την περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, μέσω της συλλογής δεδομένων παρατήρησης γης, τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν, προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις για την ορθολογική διαχείρισή της. Θα παρακολουθούνται η υγροτοπική έκταση, η στάθμη των υδάτων, οι βιοτικές παράμετροι (μακροφυτικής υδατικής βλάστησης και φυτοπλαγκτού), και αβιοτικές παράμετροι (θερμικές συνθήκες, συνθήκες οξυγόνωσης, οξίνισης και αλατότητας κ.α).

Σημειώνεται ότι στις ίδιες περιοχές υλοποιήθηκε έργο, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια, που εντάχθηκε στην πρόσκληση LIFE + Nature and Biodiversity 2009 με τον τίτλο «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου – ACCOLAGOONS», το οποίο και περιελάμβανε σημαντικές δράσεις παρακολούθησης και διαχείρισης των περιοχών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE και για χρονικό διάστημα τριών ετών έλαβε χώρα Πρόγραμμα Παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών μέτρων στις περιοχές του έργου, με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνέχιση της παρακολούθησης των παραπάνω περιοχών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης τους και είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου εξετάστηκαν σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 240.000 ευρώ

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα