close search results icon

Βιβλίο

Βιβλία για να κάνεις δώρο αυτές τις μέρες

Καινούριες εκδόσεις βιβλίων που ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε για αυτές τις μέρες

Βιβλία για να κάνεις δώρο αυτές τις μέρες
  • ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
  • fb
  • twi

Αυτές τις μέρες, ένα βιβλίο θα μας κρατήσει σίγουρα την καλύτερη παρέα αλλά μπορεί να αποτελέσει και ένα εξαιρετικό δώρο στους πιο δικούς μας ανθρώπους.

Καινούριες εκδόσεις βιβλίων που ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε για αυτές τις μέρες, ως (πολύτιμο) δώρο για τους άλλους ή για τον εαυτό σας, θα βρείτε παρακάτω!


"Το Νήμα" | Victoria Hislop

to-nhma.jpg

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1917
Η Μεγάλη Πυρκαγιά κατακαίει την πολυφυλετική μητρόπολη όπου χριστιανοί, εβραίοι και μουσουλμάνοι συνυπάρχουν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Μες στην καταστροφή γεννιέται ένα αγόρι, ο Δημήτρης Κομνηνός. Η μοίρα του θα συνδεθεί με αυτήν της πόλης αλλά και της νεαρής Κατερίνας, που πέντε χρόνια αργότερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ξεριζωμένη από τη Μικρά Ασία, ύστερα από τις διώξεις του τουρκικού στρατού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2007
Ένας νεαρός Ελληνοβρετανός ακούει για πρώτη φορά την ιστορία της ζωής των παππούδων του, οι οποίοι, επί σειρά δεκαετιών, διαφύλαξαν τις μνήμες και τους θησαυρούς όσων εγκατέλειψαν διά της βίας την αγαπημένη τους πόλη, θύματα της θηριωδίας των Ναζί. Θα βρει άραγε τη γενναιότητα να γίνει ο νέος θεματοφύλακάς τους;

*H Βικτώρια Χίσλοπ γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στην Οξφόρδη και έχει εργαστεί στον εκδοτικό χώρο αλλά και ως δημοσιογράφος, προτού στραφεί στη συγγραφή. Αντλώντας έμπνευση από μια επίσκεψη στη Σπιναλόγκα, την εγκαταλειμμένη αποικία των λεπρών στα ανοιχτά της Κρήτης, έγραψε Το Νησί το 2005. Το βιβλίο έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, ενώ έγινε σειρά στην ελληνική τηλεόραση το 2010. Η Βικτόρια αναδείχθηκε κορυφαία Πρωτοεμφανιζόμενη Συγγραφέας στα British Book Awards και απέσπασε πολλές διακρίσεις στη Γαλλία. Επίσης, το μυθιστόρημά της Το Νήμα μπήκε στη βραχεία λίστα των British Book Awards. Τα επόμενα βιβλία της έφτασαν στο Νο 1 της λίστας της Sunday Times. Το ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΙΟΥΝΤΑΙ κατέλαβε κατευθείαν την πρώτη θέση στα μπεστ σέλερ της Sunday Times με το που εκδόθηκε, τον Ιούνιο του 2019. Η Βικτόρια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αγγλία και την Ελλάδα. Μιλάει άψογα γαλλικά και ελπίζει να φτάσει στο ίδιο επίπεδο και στα ελληνικά. Πρόσφατα αναγορεύτηκε Επίτιμη Διδάκτωρ των Γραμμάτων από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ στη Θεσσαλονίκη.

Εκδόσεις Ψυχογιός, σελ. 496

"Η ιστορία των διακοσμητικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και την Αμερική (1760 - 1914) | Ιωάννης Τσούμας

h-istoria-ton-diakosmhtikon-texnon.jpg

Ο συγ­γρα­φέ­ας ερ­γά­σθη­κε σε ένα ση­μα­ντι­κό ιστο­ρι­κό και κοι­νω­νι­κό θέ­μα, τον συν­δυ­α­σμό των ιδε­ών της αισθη­τι­κής και της λει­τουρ­γί­ας των μορ­φών που καλ­λι­ερ­γή­θη­καν στις δι­α­κο­σμη­τι­κές τέ­χνες και την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή, κα­τά την πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε του μο­ντερ­νι­σμού του πρώ­του μι­σού του εικο­στού αιώ­να. 

Η ερ­γα­σία κα­θαυ­τή είναι και εισα­γω­γή στην πε­ρί­ο­δο των με­γά­λων δι­αρ­θρω­τι­κών αλ­λα­γών στις σχέ­σεις της λει­τουρ­γί­ας και της πό­λης –στις ιδε­ο­λο­γι­κές σχέ­σεις που δι­α­μορ­φώ­θη­καν ως προς το πε­ρι­βάλ­λον μέ­χρι το 1914 και τις οποί­ες ερευ­νά στην προ­σε­χή του με­λέ­τη. Ήδη, σ’ αυτή την ερ­γα­σία που δη­μο­σι­εύ­ε­ται έχει συ­γκε­ντρώ­σει μια ση­μα­ντι­κή βι­βλι­ο­γρα­φία –συ­χνά δυ­σεύ­ρε­τη–, κα­θώς και έναν πο­λύ με­γά­λο αριθ­μό πη­γών πλη­ρο­φο­ρι­ών τις οποί­ες ιε­ράρ­χη­σε και αξι­ο­λό­γη­σε σε ένα αυστη­ρό και προ­σι­τό πρό­γραμ­μα δο­μής και ορ­γά­νω­σης του έρ­γου. 

Με τη συ­στη­μα­τι­κή και την ανα­λυ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, κα­θώς και με την κρι­τι­κή των πλη­ρο­φο­ρι­ών της, η ερ­γα­σία συμ­βάλ­λει στην πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη βι­βλι­ο­γρα­φία στην Ελ­λά­δα ως προς αυτό το θέ­μα, αλ­λά και απο­τε­λεί μια ευρύ­τε­ρη συμ­βο­λή στην ανα­γνώ­ρι­ση της ιδι­αι­τε­ρό­τη­τας κα­θώς και των συγ­γε­νει­ών των δι­α­κο­σμη­τι­κών τε­χνών με τις μορ­φο­πλα­στι­κές τέ­χνες. Αυτό θα είναι και το κα­τε­ξο­χήν συ­στα­τι­κό στοι­χείο του έρ­γου με έμ­φα­ση στις ιδέ­ες της λει­τουρ­γι­κό­τη­τας, στις τε­χνι­κές και στα υλι­κά ως άξο­νες που προ­ε­τοί­μα­σαν τη σύν­θε­ση του μο­ντερ­νι­σμού τον εικο­στό αιώ­να...

*Ο Γι­άν­νης Τσού­μας γεν­νή­θη­κε στο Πα­σα­λι­μά­νι του Πει­ραιά και έζη­σε αρ­κε­τά χρό­νια στη Με­γά­λη Βρε­τα­νία. Με διτ­τή κα­τεύ­θυν­ση στον καλ­λι­τε­χνι­κό, αλ­λά και ακα­δη­μα­ϊ­κό χώ­ρο, ξε­κί­νη­σε τον πρώ­το κύ­κλο σπου­δών του στο Harrow College of Higher Education (H.N.D.): Design Ceramics, ολο­κλη­ρώ­νο­ντάς τον με την από­κτη­ση του Bachelor of Arts (B.A. Hons): 3D Design (Ceramics bias Sculpture), στο Middlesex Polytechnic του Λον­δί­νου. Ο δεύ­τε­ρος κύ­κλος σπου­δών του –κα­θα­ρά θε­ω­ρη­τι­κός– άρ­χι­σε με τη από­κτη­ση του Master of Arts (M.A.) στην Ιστο­ρία του Βι­ο­μη­χα­νι­κού Σχε­δι­α­σμού από το Middlesex University του Λον­δί­νου και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την απο­νο­μή του τίτ­λου του Δι­δά­κτο­ρα στην Ιστο­ρία της Τέ­χνης (Ph. D.) από το Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Έχει στο ενερ­γη­τι­κό του πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό (τρι­ά­ντα ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και τη Με­γά­λη Βρε­τα­νία, εικο­νο­γρα­φή­σεις βι­βλί­ων κ. ά.), αλ­λά και συγ­γρα­φι­κό έρ­γο (δη­μο­σι­εύ­σεις επι­στη­μο­νι­κών άρ­θρων σε έγκρι­τα πε­ρι­ο­δι­κά της Ελ­λά­δας και του εξω­τε­ρι­κού), κα­θώς και πο­λυ­πλη­θείς συμ­με­το­χές σε ημε­ρί­δες και πα­νελ­λή­νια/δι­ε­θνή συ­νέ­δρια (ως ειση­γη­τής, αλ­λά και ως μέ­λος των επι­στη­μο­νι­κών επι­τρο­πών). Είναι μέ­λος του Επι­με­λη­τη­ρίου Εικα­στι­κών Τε­χνών Ελ­λά­δας και δι­δά­σκων στο Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο και στο Τ.Ε.Ι Αθή­νας.

Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ. 488

"Συνοπτική Ορθοπαιδική" | Γεώργιος Α. Καπετάνος

synoptikh-orthopaidikh.jpg


Η δεύτερη έκδοση επιμένει στον πρωταρχικό στόχο της πρώτης· παραμένει, δηλαδή, συνοπτική περιλαμβάνοντας όλες οι απαραίτητες γνώσεις της oρθoπαιδικής. Στην πρώτη από τις έξι συνολικά ενότητες, παρουσιάζονται οι γενικές γνώσεις της ορθοπαιδικής, ενώ στη δεύτερη ενότητα με τον τίτλο «Τραυματολογία» γίνεται αναλυτική αναφορά στις κακώσεις (άνω και κάτω άκρου, σπονδυλικής στήλης).

 Στη συνέχεια επεξηγού­νται οι διάφορες ορθοπαιδικές παθήσεις και συγκεκριμένα: οι λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων, οι αρθρίτιδες, η ισχαιμική νέκρωση των οστών, οι μεταβολικές παθήσεις των οστών, οι παθήσεις του ώμου, του αγκώνα-άκρας χειρός, της σπονδυλικής στήλης, του ισχίου, του γόνατος, της ποδοκνημικής-άκρου ποδός. 

Σε ξεχωριστή ενότητα περιλαμβάνονται οι νεοπλασίες του μυοσκελετικού (καλοήθεις, κακοήθεις και όγκοι των μαλακών μορίων). Ακολουθεί η ανάλυση των παθήσεων και των κακώσεων του αναπτυσσόμενου σκελετού (παιδιών), και η έκδοση ολοκληρώνεται με πρακτικά θέματα και σκέψεις αναφορικά με το μέλλον και την πρόοδο της ορθοπαιδικής.

Το σύγγραμμα έχει εμπλουτιστεί στο σύνολό του και έχει προστεθεί σημαντικός αριθμός απεικονιστικών εικόνων. Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής, καθώς επίσης και σε γενικούς ιατρούς, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αλλά και σε ειδικευόμενους στην Ορθοπαιδική και στην Τραυματολογία.

Γεώργιος Καπετάνος είναι Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

University Studio Press, σελ. 266

"Αόρατη Επίδραση" | Jonah Berger

aorath-epidrash.png


Αλήθεια, τι φάγατε για πρωινό; Ποια ρούχα φορέσατε για να πάτε στη δουλειά σας; Ποια ταινία διαλέξατε να δείτε το βράδυ; Και, μια που μιλάμε ανοιχτά, πώς διαλέξατε το επάγγελμα που κάνετε, το ταίρι σας ή το κόμμα που ψηφίζετε; Γιατί ήταν αυτές οι επιλογές σας και όχι άλλες; Να μερικές ερωτήσεις που μοιάζουν εύκολες. Αυτές ακριβώς δεν ήταν οι προσωπικές σας προτιμήσεις; ∆εν οφείλονται στο τι θεωρήσατε νόστιμο και θρεπτικό, άνετο, ευχάριστο, ενδιαφέρον, γοητευτικό ή κοινωνικά υπεύθυνο; Είναι τόσο προφανές, ώστε δεν υπάρχει καν λόγος να το συζητάμε. Έτσι δεν είναι; Κι όμως…

Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, οι άλλοι άνθρωποι ασκούν τεράστια επίδραση σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Πηγαίνουμε να ψηφίσουμε γιατί πηγαίνουν και οι άλλοι, τρώμε περισσότερο όταν τρώνε και οι άλλοι, κάνουμε δωρεές −αλλά και παρανομούμε!− όταν το κάνουν κι οι φίλοι μας, ενώ νιώθουμε ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας όταν έτσι νιώθουν κι οι συνάδελφοί μας. Το 99,9% όλων των αποφάσεών μας διαμορφώνονται από τους άλλους ανθρώπους. Είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσει κανείς έστω και μία απόφαση ή μία συμπεριφορά που να μην την επηρεάζει ο κοινωνικός μας περίγυρος.

Ωστόσο, δεν είμαστε αθύρματα των άλλων. Το πως επιδρά επάνω μας το κοινωνικό περιβάλλον είναι κάτι που μπορούμε να το κατανοήσουμε, και να το αποδεχθούμε ή να το απορρίψουμε. με λίγα λόγια, είναι δυνατόν αυτή την επίδραση να τη θέσουμε –σε κάποιον βαθμό– υπό τον έλεγχό μας.

*Ο Jonah Berger είναι αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, καθηγητής στην περίφημη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας (ΗΠΑ). Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Stanford, είναι τακτικός αρθρογράφος στους New York Times, τη Wall Street Journal και τη Harvard Business Review. Άλλα έργα του: Contagious: Why Things Catch On (2016· ελλ. έκδ. Από στόμα σε στόμα: Διαδώστε τις ιδέες σας με επιτυχία, Κλειδάριθμος 2019) και The Catalyst: How to Change Anoyone's Mind (2020). Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες.

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 344

#TAGS